SÅDAN HANDLER DU HOS OS

Hvis du ønsker at føre vores produkter er du velkommen til at kontakte os.

Vi vil hurtigst muligt herefter tage kontakt vedrørende vores fremtidige samarbejde.

HANDELSBETINGELSER FOR ERHVERVSKUNDER

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Danske designs alle leverancer, såvel varer som rådgivning og serviceydelser, herefter ”varen”, på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

Generelt hos DANSKE DESIGNS har vi har minimumskøb på 600 DKK ekskl. moms pr ordre for nye kunder og 250,- DKK ekskl. moms på suppleringsordre pr ordre – der kan frit mixes imellem alle serier og varenumre.

Der tillægges fragt (billigst muligt) og ekspeditionsgebyr på 15,- DKK på alle ordre.

Fragt og gebyrfri levering ved ordre over 2000,- DKK ekskl. moms.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Produktdesigns på hjemmesiden tilhører Danske designs det er ikke tilladt at kopiere disse eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede design.

1. Tilbud, ordre og accept

1.1 Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra DANSKE DESIGNS skal accepteres senest 10 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre acceptfrist fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Danske designs i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for DANSKE DESIGNS, medmindre Danske designs meddeler kunden andet.

1.2 Køber skal sende ordrer på varerne til DANSKE DESIGNS skriftligt på mail kontakt@danskedesigns.dk. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver vare: Varenummer, Varebeskrivelse, Mængde og Leveringsadresse.

1.3 DANSKE DESIGNS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på varen til køber skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde DANSKE DESIGNS.

1.4 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på varen uden DANSKE DESIGNS skriftlige accept.

1.5 DANSKE DESIGNS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med DANSKE DESIGNS.

2. Aftalegrundlag

2.1 Betingelserne udgør sammen med DANSKE DESIGNS tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for salg og levering af varer og tilknyttede ydelser til køber. Købers indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DANSKE DESIGNS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Pris

Alle priser i DANSKE DESIGNS prislister er i danske kroner og eksklusive moms og afgifter. Køber er forpligtet indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for DANSKE DESIGNS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Efter forfaldstid debiteres renter som anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, samt et momsfrit rykkergebyr på 100,- DKK pr. rykker.

DANSKE DESIGNS yder 14 dage netto.

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre DANSKE DESIGNS skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til DANSKE DESIGNS, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på DANSKE DESIGNS, som ikke er skriftligt anerkendt af DANSKE DESIGNS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

5.  Levering

5.1 DANSKE DESIGNS påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

5.2 Leveringsomkostninger afholdes af køber såfremt andet ikke er aftalt.

5.3 Leveringstiden er fastsat af DANSKE DESIGNS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for DANSKE DESIGNS.

5.4 DANSKE DESIGNS accepterer og afsender under normale omstændigheder lagervarer inden for 2-4 hverdage.

Da dele af produkterne er håndlavede kan der ved ikke lagerførte vare være en leveringstid på 2-3 uger. Fragt foretages altid billigst muligt.

6. Emballage

Emballage tages ikke retur.

7. Produktinformation Datablade, specifikationer o. lign., som er udleveret af DANSKE DESIGNS før eller efter aftalens indgåelse, forbliver DANSKE DESIGNS ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

8. Produktændringer

DANSKE DESIGNS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

9.  Mangler og reklamation

9.1 Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig. Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Ved senere reklamation er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Mangler og reklamationer meddelelses DANSKE DESIGNS skriftligt og med billede til følgende mail kontakt@danskedesigns.dk.

Returnering af varen kan kun finde sted efter forudgående aftale og skal ske senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftale, da denne ellers bortfalder.

Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.

9.2 Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen/ fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtigt reparation eller brug.

9.3 Efter DANSKE DESIGNS valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

9.4 Forandring af eller indgreb i det solgte uden DANSKE DESIGNS skriftlige samtykke fritager DANSKE DESIGNS for enhver forpligtelse.

9.5 Reklamation fra kunder af køber – Kunden kan reklamere over fejl og mangler, der viser sig inden for 2 år, dog skal kunden reklamere inden rimelig tid, efter manglen er konstateret. Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen/ fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtigt reparation eller brug. der kan ikke reklameres over vindriser, ændringer i form eller farve på træ Blocken. Reklamation kan ske ved henvendelse til DANSKE DESIGNS via mail: kontakt@danskedesigns.dk. Vi vil herefter vurdere sagen og evt ombytte den pågældende varere.

Ved tilbagelevering skal varen være forsvarligt indpakket. Køberen bærer ansvaret for pakken/varerne, indtil DANSKE DESIGNS modtager den. Postkvittering samt evt. track and trace nummer bør gemmes af køber.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

10. Ansvarsbegrænsning

DANSKE DESIGNS yder ikke garanti på solgte vare. Mangler og reklamationer skal gøres gældende

jvf. pkt. 9

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Et erstatningskrav overfor DANSKE DESIGNS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

11.2 DANSKE DESIGNS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for DANSKE DESIGNS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Force majeure, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Returnering

12.1 Det solgte modtages kun retur ved reklamation eller mangler og efter forudgående skriftlig aftale og senest 1 måned efter indgåelse af returneringsaftalen, da denne ellers bortfalder.

12.2 Er der på forhånd aftalt mulighed for returnering af ikke beskadigede vare sker dette mod et fradrag i købesummen. Kreditering sker med 70 % af den fakturerede værdi. Returnering sker for købers regning og risiko. Varer modtages kun retur i ubeskadiget stand.

Specielt forarbejdede vare og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

12.3 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til DANSKE DESIGNS med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til DANSKE DESIGNS i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang DANSKE DESIGNS påføres forsendelsesomkostninger m.v., er DANSKE DESIGNS berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod DANSKE DESIGNS.

13. Ejendomsret

13.1Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos DANSKE DESIGNS, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

13.2 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende varen herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører DANSKE DESIGNS.

14. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved den danske domstol efter dansk lovgivning.